Cấu trúc 7 thông điệp cho 7 Hội Thánh trong sách Khải Huyền (Kh 2-3)

Cấu trúc 7 thông điệp cho 7 Hội Thánh trong sách Khải Huyền (Kh 2-3)


3/25/2012 6:47:14 PM

Ngoài Lời tựa (1,1-3) và Lời kết (22,6-21), sách Khải Huyền cấu trúc thành hai phần lớn: (I) Viết cho bảy Hội Thánh (1,4–3,22) và (II) Các thị kiến (4,1–22,5).

Nội dung 7 thông điệp của Đức Giê-su Phục Sinh nói với 7 Hội Thánh
được ngôn sứ Gio-an thuật lại trong Kh 2–3. Hai chương này thuộc thể văn trình
thuật cho biết phần nào tình trạng và hoàn cảnh của 7 Hội Thánh. Phần các thị
kiến gồm 18 chương (Kh 4,1–22,5) dài hơn phần thông điệp cho 7 Hội Thánh chỉ có
2 chương (Kh 2–3), nhưng nội dung hai chương này rất quan trọng để hiểu toàn bộ
sách Khải Huyền. Có thể nói 18 chương trong phần thị kiến (Kh 4,1–22,5) soi
sáng và làm rõ 2 chương trong phần thông điệp gửi cho 7 Hội Thánh (Kh 2–3).
Ngược lại, nhiều ám chỉ hoàn cảnh của các Hội Thánh trong phần thông điệp (Kh
2–3) giúp hiểu những hình ảnh biểu tượng trong phần các thị kiến (Kh 4,1–22,5).

Để hiểu rõ hơn các vấn đề của 7 Hội Thánh, bài viết này sẽ trình
bày nội dung 7 thông điệp của Đức Giê-su Phục Sinh gửi cho 7 Hội Thánh (Phần A:
Bản văn); sau đó các thông điệp này được sắp xếp lại theo cấu trúc của từng
thông điệp (Phần B: Cấu trúc). Khi gặp những từ ngữ khó hiểu trong bản văn, xin
độc giả xem chú thích trong: Sách Khải Huyền Hy Lạp – Việt.

A. Bản văn

Sách Khải Huyền thuật lại 7
thông điệp của Đức Giê-su Phục Sinh cho 7 Hội Thánh: 1. Ê-phê-xô, 2.
Xi-miếc-na, 3. Péc-ga-mô, 4. Thy-a-ti-ra, 
5. Xác-đê, 6. Phi-la-đen-phi-a, 7.
Lao-đi-ki-a. Những bản đồ sau đây cho biết vị trí của 7 Hội Thánh ở vùng Tiểu Á
(Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) thời đế quốc Rô Ma vào thế kỷ thứ I.

 

Đế quốc Rô Ma thế kỷ I


EmpireRoman.jpg

 

Vùng Tiểu Á

Early-church.jpg

 

Vị trí 7 Hội Thánh

HT-khai-huyen.jpg


 

 

Dưới đây là trích dẫn 7
thông điệp của Đức Giê-su Phục Sinh cho 7 Hội Thánh 
trong Sách Khải Huyền Hy Lạp – Việt.

1)
Hội Thánh Ê-phê-xô (Kh 2,1-7)

2,1a Hãy viết cho thiên sứ
của Hội Thánh tại Ê-phê-xô.

2,1b Đấng cầm trong tay hữu
của Người 
bảy ngôi sao, Đấng đi giữa bảy trụ đèn bằng
vàng, nói thế này:

2,2 Ta biết những công việc của ngươi, nỗi vất vả và lòng kiên trì
của ngươi, và ngươi không thể chứa chấp những kẻ ác, ngươi đã thử thách những
kẻ tự xưng là tông đồ mà không phải và ngươi đã nhận thấy họ là những kẻ nói
dối. 2,3 Ngươi có lòng kiên trì và đã chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi.

2,4: Nhưng Ta có điều trách ngươi: Ngươi đã để
mất tình yêu ban đầu của ngươi.

2,5 Vậy ngươi hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối
cải và hãy làm những công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến với ngươi, và Ta
sẽ lấy trụ đèn của ngươi khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải.

2,6 Nhưng ngươi có điều này: Ngươi ghét các việc của nhóm Ni-cô-la
mà chính Ta cũng ghét.

2,7a Ai  tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội
Thánh.

2,7b Đối với người chiến thắng, Ta sẽ cho người ấy ăn quả từ
cây sự sống, cây ở trong vườn ngự uyển của Thiên Chúa.

2) Hội Thánh Xi-miếc-na
(Kh 2,8-11)

2,8a Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Xi-miếc-na.

2,8b Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng, Đấng đã chết và đã lại sống, nói
thế này:

2,9 Ta biết sự gian truân và nghèo khó của ngươi – nhưng thực ra
ngươi giàu có – và biết lời vu khống từ những kẻ xưng mình là
Do Thái mà không phải, nhưng là hội đường của Xa-tan.

2,10 Đừng sợ những gì ngươi sắp chịu đau khổ. Này, quỷ sắp tống
một số trong các ngươi vào ngục để các ngươi bị thử thách và các ngươi sẽ có
gian truân mười ngày. Các ngươi hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho
ngươi triều thiên sự sống.

2,11a Ai có tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

2,11b Ai thắng sẽ không hề bị làm hại bởi cái chết thứ hai.

3) Hội Thánh Péc-ga-mô
(Kh 2,12-17)

2,12a Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Péc-ga-mô.

2,12b Đấng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén nói thế này:

2,13 Ta biết ngươi sống ở đâu, ở nơi ngai của Xa-tan, biết ngươi
giữ danh của Ta và không chối bỏ lòng tin vào Ta, cả trong những ngày của
An-ti-pa, chứng nhân của ta, người trung tín của Ta, mà đã bị giết bên các
ngươi, ở nơi Xa-tan cư ngụ.

2,14 Nhưng Ta có ít điều trách ngươi: Ở đó, ngươi có những kẻ giữ
đạo lý của Bi-lơ-am, người đã dạy Ba-lác gieo cớ vấp ngã cho con cái Ít-ra-en
ăn thịt cúng và gian dâm. 2,15 Cũng vậy, chính nơi ngươi cũng có những kẻ giữ
đạo lý của nhóm Ni-cô-la giống như thế.

2,16 Vậy ngươi hãy hối cải; bằng không, Ta đến ngay với
ngươi 
và Ta sẽ giao chiến với chúng bằng lưỡi gươm từ miệng Ta.

2,17a Ai có tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

2,17a Đối với người chiến thắng, Ta sẽ ban cho người ấy man-na
giấu kín và Ta sẽ ban cho người ấy một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có viết một
tên mới mà không ai biết, ngoại trừ người lãnh nhận.

4) Hội Thánh Thy-a-ti-ra
(Kh 2,18-29)

2,18a Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Thy-a-ti-ra.

2,18b Con Thiên Chúa, Đấng có cặp mắt như ngọn lửa và hai bàn
chân giống như đồng đỏ, nói thế này:

2,19 Ta biết những công việc của ngươi, biết lòng
mến, lòng tin, sự phục vụ, lòng kiên trì của ngươi và những công việc cuối cùng
của ngươi nhiều hơn trước kia.

2,20 Nhưng Ta có điều trách ngươi: Ngươi cho phép
người đàn bà I-de-ven, người tự xưng mình là nữ ngôn sứ, bà ấy giảng dạy và mê
hoặc các tôi tớ của Ta để họ gian dâm và ăn thịt cúng.

2,21 Ta đã cho bà ấy thời gian để hối cải, nhưng bà ấy không muốn
hối cải, bỏ sự gian dâm của mình. 2,22 Này, Ta tống bà ấy vào giường bệnh và
những kẻ ngoại tình với bà ấy vào sự gian truân lớn lao, nếu chúng không hối
cải, bỏ những công việc của bà ấy. 2,23 Con cái của bà ấy, Ta sẽ giết chết. Tất
cả các Hội Thánh sẽ biết rằng chính Ta là Đấng dò thấu trí hiểu và con tim, và
Ta sẽ trả cho các ngươi, từng người một, theo những công việc của các ngươi.

2,24 Nhưng Ta nói với các ngươi, những người còn lại ở
Thy-a-ti-ra, những người không giữ đạo lý ấy, những người không biết đến ‘những
sự thâm sâu của Xa-tan’ như chúng nói; Ta không đặt trên các ngươi gánh nặng
nào khác. 2,25 Nhưng hãy nắm giữ cái các ngươi đang có, cho tới khi Ta đến.

2,26 Người chiến thắng, người tuân giữ cho đến cùng những công
việc của Ta, Ta sẽ ban cho người ấy quyền hành trên các dân nước 2,27 và người
ấy sẽ chăn dắt chúng bằng trượng sắt như người ta đập vỡ các đồ dùng bằng đất
nung. 2,28 Như chính Ta đã nhận từ nơi Cha của Ta, Ta sẽ ban Sao Mai cho người
ấy.

2,29 Ai có tai hãy nghe
điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

5)
Hội Thánh Xác-đê (Kh 3,1-6)

3,1a Hãy viết cho thiên sứ
của Hội Thánh tại Xác-đê.

3,1b Đấng có bảy Thần Khí
của Thiên Chúa và bảy ngôi sao nói thế này:

3,1c Ta biết những công
việc của ngươi, biết ngươi có danh là ngươi đang sống, nhưng
ngươi là kẻ chết.

3,2
Hãy canh thức và hãy củng cố những gì còn lại sắp chết, vì Ta nhận thấy 
những công việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của
Ta. 
3,3 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã lãnh nhận và nghe thế nào, hãy
tuân giữ và hãy hối cải. Vậy, nếu ngươi không canh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm,
và ngươi không hề biết giờ nào Ta sẽ đến trên ngươi.

3,4 Nhưng có một ít người
tại Xác-đê đã không làm nhơ bẩn áo của họ,
họ sẽ cùng đi với Ta, mặc áo trắng, vì họ xứng đáng.

3,5 Như thế, ai thắng sẽ
được mặc áo trắng và Ta sẽ không xoá tên người ấy khỏi sách sự sống, Ta sẽ nhìn
nhận tên của người ấy trước mặt Cha của Ta và trước các thiên
sứ của Người.

3,6 Ai có tai, hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

6) Hội Thánh Phi-la-đen-phi-a (Kh
3,7-13)

3,7a
Hãy 
viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi-a:

3,7b Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng giữ chìa
khoá vua Đa-vít, Đấng mở ra thì không ai đóng lại được và đóng
lại thì không ai mở ra được, nói thế này:

3,8 Ta biết những công việc
của ngươi, này, Ta để phía trước ngươi một cánh cửa đã mở mà không ai có thể
đóng nó lại, bởi vì ngươi có ít năng lực, nhưng ngươi đã giữ lời của Ta và đã
không chối bỏ danh của Ta.

3,9 Này Ta sẽ cho ngươi những
kẻ
 thuộc hội đường của Xa-tan, những kẻ xưng mình là Do Thái, mà không
phải, nhưng chúng nói dối. Này Ta sẽ làm cho chúng đến và phủ phục dưới chân
ngươi và nhận biết rằng chính Ta đã yêu mến ngươi. 3,10 Vì ngươi đã giữ
lời dạy kiên trì của Ta, chính Ta cũng sẽ giữ ngươi tránh khỏi
giờ thử thách sắp xảy đến trên toàn cõi địa cầu để thử thách những người cư ngụ
trên mặt đất. 3,11 Ta đến ngay, hãy giữ cái ngươi đang có để không ai lấy mất
triều thiên của ngươi.

3,12 Ai thắng, Ta sẽ làm
người ấy thành cột trụ trong Đền Thờ Thiên Chúa của Ta, người ấy sẽ không hề đi
ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh Thiên Chúa của Ta, tên Thành đô
Thiên Chúa của Ta là Giê-ru-sa-lem mới xuống từ trời, từ Thiên
Chúa của Ta, và tên mới của Ta.

3,13
Ai có tai, hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

7) Hội Thánh Lao-đi-ki-a (Kh 3,14-22)

3,14a Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Lao-đi-ki-a.

3,14b Đấng A-men, Chứng Nhân trung thành và chân thật, là Khởi Nguyên mọi thụ
tạo của Thiên Chúa, nói thế này:

3,15 Ta biết những công việc của ngươi: Ngươi chẳng lạnh cũng
chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hoặc nóng. 3,16 Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng
nóng cũng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.
3,17 Ngươi nói rằng: ‘Tôi giàu có, tôi đã trở nên giàu có, tôi chẳng cần chi’;
và ngươi không biết rằng chính ngươi là kẻ khốn khổ,
đáng thương, nghèo nàn, đui mù và trần truồng.

3,18 Ta khuyên ngươi mua nơi Ta vàng đã được tôi luyện trong lửa
để trở nên giàu có; mua áo trắng để mặc và sự xấu hổ vì sự
trần truồng của ngươi không bị tỏ lộ; mua thuốc xức đôi mắt
của ngươi để ngươi nhìn thấy. 3,19 Phần
Ta, mọi kẻ Ta thương mến thì Ta răn bảo và Ta dạy dỗ. 
Vậy,
ngươi hãy nhiệt thành và hãy hối cải.

3,20 Này đây Ta đứng trước cửa và Ta gõ. Ai nghe tiếng của Ta và
mở cửa, Ta sẽ đi vào với người ấy, Ta sẽ dùng bữa tối
với người ấy và người ấy với Ta.

3,21 Ai thắng, Ta sẽ cho người ấy ngồi với Ta trên ngai của Ta,
cũng như chính Ta đã thắng và Ta ngồi với Cha của Ta trên ngai của Người.

3,22 Ai có tai,
hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

B. Cấu
trúc

7 thông điệp của Đức Giê-su
Phục Sinh cho 7 Hội Thánh có cấu trúc giống nhau với năm mục như sau:

 

Cau-truc-7-thong-diep.jpg


 

Vào ngày của Chúa, ngôn sứ
Gio-an đã xuất thần và nghe đằng sau một tiếng lớn như tiếng kèn (1,10) nói
rằng: “Điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho bảy Hội Thánh: Ê-phê-xô,
Xi-miếc-na, Péc-ga-mô, Thy-a-ti-ra, Xác-đê, Phi-la-đen-phi-a và Lao-đi-ki-a.”
Sau khi trình bày thị kiến mở đầu (Kh 1,9-20), chuẩn bị cho 7 thông điệp của
Đức Giê-su Phục Sinh cho 7 Hội Thánh, ngôn sứ Gio-an thuật lại 7 thông điệp của
Đức Giê-su Phục Sinh theo dàn bài như sau:

I. Nơi nhận thông điệp. 7
thông điệp đều mở đầu bằng câu: “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại…”

II. Danh hiệu của Đức
Giê-su Phục Sinh. Mỗi thông điệp trình bày những tước hiệu khác nhau về Đức
Giê-su, diễn tả những khía cạnh khác nhau về căn tính và quyền năng của Đức
Giê-su Phục Sinh. Chính Người là Đấng trực tiếp nói lời xét xử, động viên và
ban thưởng.

III. Lời xét xử. Mục này
gồm các ý: (+) Khen ngợi, (+) Động viên trung tín, (-) Khiển trách hay (+) Mời
gọi hối cải. Không phải thông điệp nào cũng theo thứ tự này, xem chi tiết trong
phần trình bày dưới đây.

VI: Lời hứa ban thưởng. Một vài thông điệp có nói đến lời hứa ban
thưởng trong mục “Động viên trung tín”.

V: Mời gọi lắng nghe. Trong ba thông điệp đầu tiên mục “mời
gọi lắng nghe” xuất hiện trước mục “lời hứa ban thưởng”. Trong bốn thông điệp
sau, lời “mời gọi lắng nghe” xuất hiện ở cuối.

Phần sau sẽ trình bày 7 thông điệp theo từng mục. Các mục này giúp
độc giả cùng lúc (1) tổng hợp các tước hiệu của Đức Giê-su Phục Sinh, (2) hiểu
hoàn cảnh khác nhau của 7 Hội Thánh và (3) nhận ra nhiều lời hứa ban thưởng
khác nhau dành cho những ai trung tín với Đức Giê-su cho đến cùng.

Lời Đấng Phục Sinh xét xử, khen ngợi, khiển trách, động viên và
hứa ban thưởng cho 7 Hội Thánh cũng là lời Đấng Phục Sinh xét xử, khen ngợi,
khiển trách, động viên và hứa ban thưởng dành cho Hội Thánh ngày nay và cho độc
giả qua mọi thời đại.

I. Nơi nhận thông điệp

[1] Ê-phê-xô

2,1a Hãy viết cho thiên sứ
của Hội Thánh tại Ê-phê-xô.

[2]. Xi-miếc-na

2,8a Hãy viết cho thiên sứ
của Hội Thánh tại Xi-miếc-na.

[3]. Péc-ga-mô

2,12a Hãy viết cho thiên sứ
của Hội Thánh tại Péc-ga-mô.

[4]. Thy-a-ti-ra

2,18a Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Thy-a-ti-ra.

[5]. Xác-đê

3,1a Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Xác-đê.

[6]. Phi-la-đen-phi-a

3,7a
Hãy 
viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi-a.

[7]. Lao-đi-ki-a

3,14a Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Lao-đi-ki-a.

II. Danh hiệu của Đức
Giê-su Phục Sinh

[1]. Ê-phê-xô

2,1b Đấng cầm trong tay hữu
của Người bảy ngôi sao, Đấng đi giữa bảy trụ đèn bằng vàng, nói thế này:

[2]. Xi-miếc-na

2,8b Đấng Đầu Tiên và Cuối
Cùng, Đấng đã chết và đã lại sống, nói thế này:

[3]. Péc-ga-mô

2,12b Đấng có thanh gươm
hai lưỡi sắc bén nói thế này:

[4]. Thy-a-ti-ra

2,18b Con Thiên Chúa, Đấng có cặp mắt như ngọn lửa và hai bàn
chân giống như đồng đỏ, nói thế này:

[5]. Xác-đê

3,1b Đấng có bảy Thần Khí của Thiên Chúa và bảy ngôi sao nói thế
này:

[6]. Phi-la-đen-phi-a

3,7b Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng giữ chìa
khoá vua Đa-vít, Đấng mở ra thì không ai đóng lại được và đóng
lại thì không ai mở ra được, nói thế này:

[7]. Lao-đi-ki-a

3,14b Đấng A-men, Chứng
Nhân trung thành và chân thật, là 
Khởi Nguyên mọi thụ tạo của Thiên Chúa,
nói thế này:

III. Lời xét xử

Gồm các ý: (+)
Khen ngợi (+) Động viên trung tín

(-)
Khiển trách (+) Mời gọi hối cải.

[1]. Ê-phê-xô

(+)
Khen ngợi

2,2 Ta biết những công việc
của ngươi, nỗi vất vả và lòng kiên trì của ngươi, và ngươi không thể chứa chấp
những kẻ ác, ngươi đã thử thách những kẻ tự xưng là tông đồ mà không phải và
ngươi đã nhận thấy họ là những kẻ nói dối. 2,3 Ngươi có lòng kiên trì và đã
chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi.

(-)
Khiển trách

2,4: Nhưng Ta có điều trách
ngươi: Ngươi đã để mất tình yêu ban đầu của ngươi.

(+)
Mời gọi hối cải

2,5 Vậy ngươi hãy nhớ lại
xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và hãy làm những công việc ban đầu.
Nếu không, Ta sẽ đến với ngươi, và Ta sẽ lấy trụ đèn của ngươi khỏi chỗ của nó,
nếu ngươi không hối cải.

(+)
Khen ngợi

2,6 Nhưng ngươi có điều
này: Ngươi ghét các việc của nhóm Ni-cô-la mà chính Ta cũng ghét.

[2] Xi-miếc-na

(+) Khen ngợi

2,9 Ta biết sự gian truân
và nghèo khó của ngươi – nhưng thực ra ngươi giàu có – và biết lời
vu khống từ những kẻ xưng mình là Do Thái mà không phải, nhưng là hội đường của
Xa-tan.

(+)
Động viên trung tín

2,10a Đừng sợ những gì
ngươi sắp chịu đau khổ. Này, quỷ sắp tống một số trong các ngươi vào ngục để
các ngươi bị thử thách và các ngươi sẽ có gian truân mười ngày. Các ngươi hãy
trung thành cho đến chết… (2,10b là lời hứa ban thưởng).

[3]. Péc-ga-mô

(+)
Khen ngợi

2,13 Ta biết ngươi sống ở
đâu, ở nơi ngai của Xa-tan, biết ngươi giữ danh của Ta và
không chối 
bỏ lòng tin vào Ta, cả trong những ngày của
An-ti-pa, chứng nhân của ta, người trung tín của Ta, mà đã bị giết bên các
ngươi, ở nơi Xa-tan cư ngụ.

(-) Khiển trách

2,14 Nhưng Ta có ít điều trách ngươi: Ở đó, ngươi có những kẻ giữ
đạo lý của Bi-lơ-am, người đã dạy Ba-lác gieo cớ vấp ngã cho con cái Ít-ra-en
ăn thịt cúng và gian dâm. 2,15 Cũng vậy, chính nơi ngươi cũng có những kẻ giữ
đạo lý của nhóm Ni-cô-la giống như thế.

(+)
Mời gọi hối cải

2,16 Vậy ngươi hãy hối cải; bằng không, Ta đến ngay với ngươi và Ta
sẽ giao chiến với chúng bằng lưỡi gươm từ miệng Ta.

[4]. Thy-a-ti-ra

(+) Khen ngợi

2,19 Ta biết những công việc của ngươi, biết lòng
mến, lòng tin, sự phục vụ, lòng kiên trì của ngươi và những công việc cuối cùng
của ngươi nhiều hơn trước kia.

(-) Khiển trách

2,20 Nhưng Ta có điều trách ngươi: Ngươi cho phép
người đàn bà I-de-ven, người tự xưng mình là nữ ngôn sứ, bà ấy giảng dạy và mê
hoặc các tôi tớ của Ta để họ gian dâm và ăn thịt cúng.

(+)
Mời gọi hối cải

2,21 Ta đã cho bà ấy thời
gian để hối cải, nhưng bà ấy không muốn hối cải, bỏ sự gian dâm của mình. 2,22
Này, Ta tống bà ấy vào giường bệnh và những kẻ ngoại tình với bà ấy vào sự gian
truân lớn lao, nếu chúng không hối cải, bỏ những công việc của bà ấy. 2,23 Con
cái của bà ấy, Ta sẽ giết chết. Tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng chính Ta là
Đấng dò thấu trí hiểu và con tim, và Ta sẽ trả cho các ngươi, từng người một,
theo những công việc của các ngươi.

(+)
Động viên trung tín

2,24 Nhưng Ta nói với các
ngươi, những người còn lại ở Thy-a-ti-ra, những người không giữ đạo lý ấy,
những người không biết đến ‘những sự thâm sâu của Xa-tan’ như chúng nói; Ta
không đặt trên các ngươi gánh nặng nào khác. 2,25 Nhưng hãy nắm giữ cái các
ngươi đang có, cho tới khi Ta đến.

[5]. Xác-đê

(-)
Khiển trách

3,1c Ta biết những công
việc của ngươi, biết ngươi có danh là ngươi đang sống, nhưng
ngươi là kẻ chết.

(+)
Mời gọi hối cải

3,2
Hãy canh thức và hãy củng cố những gì còn lại sắp chết, vì Ta nhận thấy 
những công việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của
Ta. 
3,3 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã lãnh nhận và nghe thế nào, hãy
tuân giữ và hãy hối cải. Vậy, nếu ngươi không canh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm,
và ngươi không hề biết giờ nào Ta sẽ đến trên ngươi.

(+)
Khen ngợi

3,4 Nhưng có một ít người
tại Xác-đê đã không làm nhơ bẩn áo của họ,
họ sẽ cùng đi với Ta, mặc áo trắng, vì họ xứng đáng.

[6]. Phi-la-đen-phi-a

(+)
Khen ngợi

3,8 Ta biết những công việc
của ngươi, này, Ta để phía trước ngươi một cánh cửa đã mở mà không ai có thể
đóng nó lại, bởi vì ngươi có ít năng lực, nhưng ngươi đã giữ lời của Ta và đã
không chối bỏ danh của Ta.

(+)
Động viên trung tín

3,9 Này Ta sẽ cho ngươi những
kẻ
 thuộc hội đường của Xa-tan, những kẻ xưng mình là Do Thái, mà không
phải, nhưng chúng nói dối. Này Ta sẽ làm cho chúng đến và phủ phục dưới chân
ngươi và nhận biết rằng chính Ta đã yêu mến ngươi. 3,10 Vì ngươi đã giữ
lời dạy kiên trì của Ta, chính Ta cũng sẽ giữ ngươi tránh khỏi
giờ thử thách sắp xảy đến trên toàn cõi địa cầu để thử thách những người cư ngụ
trên mặt đất. 3,11 Ta đến ngay, hãy giữ cái ngươi đang có để không ai lấy mất
triều thiên của ngươi.

[7]. Lao-đi-ki-a

(-)
Khiển trách

3,15 Ta biết những công
việc của ngươi: Ngươi chẳng lạnh cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hoặc
nóng. 3,16 Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng cũng chẳng lạnh, nên Ta
sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. 3,17 Ngươi nói rằng: ‘Tôi giàu có, tôi đã trở
nên giàu có, tôi chẳng cần chi’; và ngươi không biết rằng chính ngươi là
kẻ 
khốn khổ, đáng thương, nghèo nàn, đui mù và trần
truồng.

(+)
Mời gọi hối cải

3,18 Ta khuyên ngươi mua
nơi Ta vàng đã được tôi luyện trong lửa để trở nên giàu có; mua áo
trắng để mặc và sự xấu hổ vì sự trần truồng của ngươi không bị tỏ lộ; mua thuốc
xức đôi mắt của ngươi để ngươi nhìn thấy. 3,19 Phần Ta, mọi kẻ Ta thương mến thì Ta răn bảo và Ta
dạy dỗ. 
Vậy, ngươi hãy nhiệt
thành và hãy hối cải.

(+)
Động viên trung tín

3,20 Này đây Ta đứng trước
cửa và Ta gõ. Ai nghe tiếng của Ta và mở cửa, Ta sẽ đi vào với người ấy, Ta sẽ
dùng 
bữa tối với người ấy và người ấy với Ta.

VI: Lời hứa ban thưởng

[1]. Ê-phê-xô

2,7b Đối với người chiến
thắng, Ta sẽ cho người ấy ăn quả từ cây sự sống, cây ở
trong vườn ngự uyển của Thiên Chúa.

[2]. Xi-miếc-na

2,10b Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.

2,11b Ai thắng sẽ không hề bị làm hại bởi cái chết thứ hai.

[3]. Péc-ga-mô

2,17a Đối với người chiến thắng, Ta sẽ ban cho người ấy man-na
giấu kín và Ta sẽ ban cho người ấy một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có viết một
tên mới mà không ai biết, ngoại trừ người lãnh nhận.

[4]. Thy-a-ti-ra

2,26 Người chiến thắng, người tuân giữ cho đến cùng những công
việc của Ta, Ta sẽ ban cho người ấy quyền hành trên các dân nước 2,27 và người
ấy sẽ chăn dắt chúng bằng trượng sắt như người ta đập vỡ các đồ dùng bằng đất nung.
2,28 Như chính Ta đã nhận từ nơi Cha của Ta, Ta sẽ ban Sao Mai cho người ấy.

[5]. Xác-đê

3,5 Như thế, ai thắng sẽ
được mặc áo trắng và Ta sẽ không xoá tên người ấy khỏi sách sự sống, Ta sẽ nhìn
nhận tên của người ấy trước mặt Cha của Ta và trước các thiên
sứ của Người.

[6]. Phi-la-đen-phi-a

3,12 Ai thắng, Ta sẽ làm
người ấy thành cột trụ trong Đền Thờ Thiên Chúa của Ta, người ấy sẽ không hề đi
ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh Thiên Chúa của Ta, tên Thành đô
Thiên Chúa của Ta là Giê-ru-sa-lem mới xuống từ trời, từ Thiên
Chúa của Ta, và tên mới của Ta.

[7]. Lao-đi-ki-a

3,21 Ai thắng, Ta sẽ cho người ấy ngồi với Ta trên ngai của Ta,
cũng như chính Ta đã thắng và Ta ngồi với Cha của Ta trên ngai của Người.

V: Mời gọi lắng nghe

[1]. Ê-phê-xô

2,7a Ai  tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội
Thánh.

[2]. Xi-miếc-na

2,11a Ai có tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

[3]. Péc-ga-mô

2,17a Ai có tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

[4]. Thy-a-ti-ra

2,29 Ai có tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

[5]. Xác-đê

3,6 Ai có tai, hãy nghe
điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

[6]. Phi-la-đen-phi-a

3,13
Ai có tai, hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

[7]. Lao-đi-ki-a

3,22
Ai có 
tai, hãy nghe điều Thần Khí
nói với các Hội Thánh.

Kết luận

Tại sao lại là 7 thông điệp
cho 7 Hội Thánh mà không phải là 6 hay 8 Hội Thánh? Con số 7 là con số biểu
tượng cho sự hoàn hảo, tròn đầy. Vì thế, 7 thông điệp cho 7 Hội Thánh ám chỉ
đến tất cả các Hội Thánh đang gặp khó khăn thử thách trong đế quốc Rô Ma thời
đó, đồng thời ám chỉ đến tất cả các Hội Thánh qua mọi thời đại. Đối với độc
giả, vấn đề của 7 Hội Thánh có thể là vấn đề của cộng đoàn mình, của thời đại
mình. Trong cách nhìn này, đọc theo từng mục cả 7 Hội Thánh cùng lúc như trên
mang nhiều ý nghĩa:

1. Gửi cho 7 Hội Thánh là
gửi cho tất cả các Hội Thánh, nghĩa là gửi cho từng độc giả tất cả các vấn đề
được kể lại trong thông điệp cho 7 Hội Thánh.

2. Các tước hiệu của Đức
Giê-su được trình bày khác nhau trong 7 thông điệp. Đọc cùng một lúc cho thấy
sự phong phú trong cách diễn tả. Mỗi tước hiệu trình bày một khía cạnh về căn
tính và quyền năng của Đức Giê-su Phục Sinh.

3. Hoàn cảnh của 7 Hội
Thánh khác nhau, cũng là hoàn cảnh khác nhau của các cộng đoàn tín hữu. Đọc
cùng một lúc độc giả sẽ dễ nhận ra hoàn cảnh của chính mình hơn.

4. Các lời hứa ban thưởng
phong phú đa dạng. Đây là những lời hứa ban thưởng dành cho tất cả những ai
trung tín và bền đỗ đến cùng bất cứ ở đâu và thuộc thời đại nào.

5. Với 7 phần mời gọi lắng
nghe dành cho 7 Hội Thánh, mỗi độc giả cũng được mời gọi lắng nghe đến 7 lần!
Độc giả được mời gọi đón nhận các thông điệp bằng cách chú ý lắng nghe để hiểu
mặc khải trong toàn bộ sách Khải Huyền.

Sách Khải Huyền dùng ngôn
ngữ biểu tượng và các điển tích trong Cựu Ước, nhất là trong văn chương Khải
Huyền Do Thái, chẳng hạn “bảy trụ đèn bằng vàng” (2,1), “cây sự sống trong vườn
ngự uyển của Thiên Chúa” (2,7), “cái chết thứ hai” (2,11), “man-na giấu kín”
(2,17), “viên sỏi trắng” (2,17) v.v… Đồng thời trong 7 thông điệp cho 7 Hội
Thánh còn có nhiều ám chỉ bối cảnh lịch sử với những thuật ngữ riêng, chẳng hạn
“nhóm Ni-cô-la” (2,6.15), “hội đường của Xa-tan” (2,9), “đạo lý của Bi-lơ-am”
(2,14), “gian dâm và ăn thịt cúng” (2,14.20) v.v… độc giả có thể đọc chú
thích trong bản dịch:
 Sách Khải Huyền Hy Lạp – Việt để hiểu ý nghĩa các kiểu nói trên. Về ý nghĩa
các con số và màu sắc, xin tham khảo các bài viết trong mục
 Tìm hiểu sách Khải Huyền./.

Ngày
25 tháng 03 năm 2012.

Giu-se
Lê Minh Thông, O.P.

nguồn: leminhthongtinmunggioan.blogspot.com

Lượt xem 120 Lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *