Hôn nhân Công Giáo

Hôn nhân Công Giáo


10/8/2011 11:08:43 AM

Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự” (Mt 22,8).

honnhan.jpg


Suy niệm về tiệc cưới Nước Trời, chúng ta phải chuẩn bị tiệc cưới
trên trần gian trước. Trong bài này, con muốn chia sẻ một vài thông tin về giáo
luật liên quanđến vấn đề Bí tích Hôn Nhân trong Đạo Công giáo. Đại đa số giáo
dân sống đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta cần được hiểu rõ hơn về một số
vấn đề trong việc cử hành Bí tích Hôn Nhân tại thánh đường.

Vềý nghĩa và mục đích của Hôn nhân Công giáo, chúng ta đã học biết
và thông hiểu. Hôn nhân Công giáo là hôn nhân được Chúa Giêsu nâng lên hàng Bí
tích. Hôn nhân Công giáo là duy nhất, trung tín và không phân rẽ. Hôn nhân là
một giao ước giữa một người nam và một người nữ, có mục đích yêu thương nhau
trọn đời, nâng đỡ nhau trong tình vợ chồng, sinh sản và giáo dục con cái. Chúa
Giêsu dạy phải trung tín giữ một vợ một chồng không được rẫy bỏ nhau: Điều
gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly
 (Mt 19,6).

Trong bài viết này, chúng ta không bàn về ý nghĩa hay mục đích của
đời sống hôn nhân gia đình. Chúng ta tìm hiểu sơ lược xem những điều kiện cần
có để có thể cửhành Bí tích Hôn Nhân. Chúng ta sẽ bàn qua những sự ngăn trở,
những kết hôn có giấy hôn thú, các phép chuẩn và Bí tích Hôn Nhân:

1. NGĂN TRỞ

Có những ngăn trở làm cho việc cử hành Bí tích Hôn Phối không
thành sự.

1. Về tuổi tác tuỳtheo Luật của mỗi Quốc gia (Luật Giáo Hội là
14/16). Cưới nhau trước tuổi mà không có phép chuẩn.

2. Ngăn trở bất lực (Physical impotence) trước hôn phối và mãn
đời. Bất lực thì hôn phối không thành sự. Bất lực khác với hiếm muộn (sterile).

3. Ngăn trở giây hôn phối. Tiền hôn nhân (Prior Marriage bond), đã
có lập gia đình và giấy hôn thú (Trong Dân luật cũng như Giáo luật, không có từ
ngữ nào dành cho hôn nhân giả hay ly dị giả).

4. Khác tôn giáo (Disparity of Cult), khác đạo. Cử hành hôn phối
không xin phép chuẩn sẽ không thành sự.

5. Ngăn trở lời khấn công khai và trọn đời (Sacred Orders, Solemn
Vows). Lập hôn phối mà chưa giải lời khấn.

6. Bắt cóc (Abduction). Bắt ép làm hôn nhân sẽ không thành sự.

7. Ngăn trở tội ác (Crime) gây sự chết cho người phối ngẫu trực
tiếp hoặc gián tiếp để lập gia đình.

8. Ngăn trở họ hàng (Consanguinity). Trực hệ (tiêu hôn và vô hiệu
ở mọi đời). Bàng hệ (hôn phối vô hiệu cho đến hết cấp số 4).

9. Ngăn trở họ kết bạn (Affinity). Hôn phối vô hiệu ở mọi cấp bậc
trực hệ. Không thể lấy ông, bà, bố, mẹ, con trai, con gái, cháu trai, cháu gái
của vợ hoặc chồng.

10. Ngăn trở họ nuôi (Legal relationship). Hôn phối bất hợp pháp
giữa con nuôi, cha mẹ hay anh chị em của con nuôi.

Có thể xin Phép Chuẩn (Dispensation) hay Xin Phép (Permission) tại
Toà án Hôn phối (Tribunal) của Địa phận tuỳ theo từng trường hợp. Nên nhớ, có
những luật trừ tuỳ nố (case) và tuỳ nơi, xin liên lạc với linh mục sở tại để
biết thêm chi tiết.

2. HÔN NHÂN CÓ GIẤY HÔN THÚ ĐỜI

Ngăn trở giây hôn phối hay tiền hôn nhân có nhiều loại khác nhau.
Chúng ta cần phân biệt các mối dây liên hệ hôn phối này. Hôn nhân giữa hai
người:

1. Một người Công giáo lập gia đình với một người Công giáo ở toà
đời. Thiếu mô thức (lack of form).

2. Một người Công giáo lập gia đình với một người đã được Rửa Tội
Tin Lành (Christian) ngoài Đạo Công giáo ở toà đời. Thiếu mô thức (lack of
form).

3. Một người Công giáo lập gia đình với một người không Công giáo
(non-baptized) ở tòa đời. Thiếu mô thức (lack of form).

4. Hai người không Công giáo (non-baptized) lập gia đình tại toà
đời hoặc tại chùa chiền.

Thời gian sau, ly dị để một trong hai người này muốn lập gia đình
với một người Công giáo. Người đó ước muốn rửa tội hoặc đã rửa tội (Công giáo
hoặc Tin lành) hoặc (không rửa tội) để lấy người Công giáo. Trường hợp này sẽ
có nhiều vấn đề cần giải quyết liên quan đến Đặc quyền của Thánh Phaolô và
Thánh Phêrô.

a. Đặc quyền của Thánh Phaolô (Pauline
privilege)

Giáo hội Công giáo công nhận mọi hôn nhân đã thành lập là thành sự
(valid) và hợp pháp (licit), không có vấn đề nơi đâu họ đã cử hành, đây là
nguyên lý của Luật Tự nhiên. Hôn nhân giữa hai người không được rửa tội
(non-baptized) vẫn có giá trị và chỉ được giải bởi cái chết của một bên. Nên
trường hợp hai người chưa rửa tội đã lập hôn nhân và chung sống, một trong hai
người muốn ly dị (trước đó hoặc sau này) để rửa tội gia nhập đạo Công giáo hoặc
Tin lành (Christian) và lập gia đình với một người Công giáo; họ phải xin phép
chuẩn đặc quyền của thánh Phaolô. Toà án Hôn phối Địa phận có quyền lo giải
quyết vấn đề.

b. Đặc quyền của Thánh Phêrô (Petrine privilege)

Cũng như trường hợp trên, hai người chưa rửa tội lập gia đình và
chung sống (hoặc ít nhất một trong hai người lập hôn phối trước là chưa rửa
tội). Một trong hai người muốn ly dị (trước đó hoặc sau này), họ không muốn
được rửa tội nhưng muốn cưới một người Công giáo. Họ cần phải lo thủ tục giấy
tờ xin phép chuẩn với đặc quyền của Thánh Phêrô. Toà án địa phận sẽ gửi hồ sơ
qua Toà Thánh (Holy See) đểquyết định.

3. PHÉP CHUẨN

Đối với một người Công giáo đã lập gia đình với bất cứ người nào
(rửa tội hay chưa rửa tội) và nếu không có phép chuẩn hay được phép của Giáo
Hội hoặc không cửhành Hôn phối trong nhà thờ Công giáo đều mắc ngăn trở. Theo
Luật trong đạo, họkhông được thông công qua các Bí tích trong Giáo Hội.

Muốn được hợp thức hoá Hôn Phối (convalidation) để thông công
trong đời sống ân sủng của Giáo Hội, họ cần làm đơn xin Phép Chuẩn hoặc Xin
Phép với Toà án Hôn phối trong Địa phận. Trường hợp tiền hôn nhân với người có
đạo hoặc không có đạo, cần điền đơn xin Tiêu Hôn (Declaration of Nullity), sau
khi đã hoàn tất giấy ly dị ở toà đời.

Trường hợp người Công giáo muốn cử hành Hôn phối trong nhà thờ
nhưng hai người khác Nghi thức tôn giáo nhưng có rửa tội thành sự (Orthodox,
Eastern Rite, Christian…) cần điền đơn để Xin Phép (Permission for Mixed
Marriage). Hôn nhân khác Đạo, không có rửa tội (Jewish, Buddhism, Muslim…) cần
điền đơn đểxin Phép Chuẩn (Dispensation from Disparity of Worship) tại Văn
phòng Chưởng ấn (Chancery). Trong những trường hợp trên, linh mục sở tại không
có quyền chuẩn chước hay cho phép (trừ khi được chỉ định bởi đấng bản quyền).

4. BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Các cặp hôn nhân không có bất cử ngăn trở nào được tự do lập hôn
phối. Cả hai ngườiđược rửa tội trong Đạo Công giáo, đã qua các lớp dự bị hôn
nhân, đệ trình các giấy tờ Rửa Tội, Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Sức và qua việc Điều
tra Hôn phối (PMI -Pre-marriage Investigation). Tuỳ theo sự đòi hỏi của mỗi
nơi, ở Hoa Kỳ, một sốtiểu bang cần trình Giấy Đăng ký Kết hôn (Marriage
license) hoặc Giấy Hôn thú (Certificate of Marriage).

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lễ Hôn phối được cử hành
trong thánh đường Công giáo. Có sự hiện diện của đôi hôn phối, hai người nhân
chứng và linh mục hay thầy sáu có năng quyền hoặc được uỷ quyền cử hành nghi
thức Bí tích Hôn Phối. Chính đôi hôn phối sẽ trao ban Bí tích cho nhau. Bí tích
Hôn Phối sẽthành sự và hợp pháp khi hai người đã hoàn tất Nghi lễ Hôn phối
trong thánhđường và sau đó chung sống với nhau thành vợ chồng. Khi Bí tích Hôn
Phối đã thành sự, không ai có quyền tháo cởi.

Những trường hợp các cặp hôn nhân đã cử hành Bí tch Hôn Phối trong
nhà thờ đầy đủnhưng sau này ly dị và muốn được huỷ hôn. Họ có quyền nộp đơn lên
Toà án Hôn phối của Địa phận để được điều tra và xét duyệt. Nếu nố hôn phối
(Marriage case) đó có mắc ngăn trở hoặc thiếu xót điều chi trước khi cử hành Bí
tích Hôn Phối, Toà án sẽ dựa vào Giáo luật để phán quyết.

Trênđây con chỉ tóm tắt một số những dữ kiện căn bản của việc
chuẩn bị Bí tích Hôn Nhân trong Đạo Công giáo. Xin Chúa chúc lành cho mọi gia
đình đang sống trong ân nghĩa của Chúa. Xin Chúa dẫn dắt cho những ai đang trên
con đường tìm kiếm sự an bình hạnh phúc được mau mắn chu toàn bổn phận sống đạo
làm con Chúa.

(HNCG. 2 sẽ viết thêm về đặc quyền của Thánh Phaolô và Phêrô. Nếu
cần sự bổ túc hay sửa chữa gì, xin các cha giáo luật và các vị chuyên môn chỉ
giáo.)

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Lượt xem 426 Lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *